گرامر زبانه

سطح اول

در این دوره می آموزیم

چگونه خود و دیگران را در موقعیت های مختلف معرفی کرده، اطراف پیرامونمان را توصیف کینم
مشاهده دوره

سطح دوم

در این دوره می آموزیم

* *
به زودی

سطح سوم

در این دوره می آموزیم

* * *
به زودی

سوال داری؟ بپرس