جلسه اول

زمان حال ساده
در این جلسه ابتدا یک توضیح کلی درباره ی زمان ها داده ایم سپس زمان حال ساده را شروع میکنم. دو قسمت برای گرامر درنظر گرفته ایم یکی ساختار و دیگری کاربرد بدین ترتیب هدفمان به تسلط رسیدن برآن ساختار و استفاده ی صحیح و مناسب آن می باشد.
مشاهده آموزش

جلسه دوم

بارگذاری نشده

جلسه سوم

بارگذاری نشده

جلسه چهارم

بارگذاری نشده

جلسه پنجم

بارگذاری نشده

جلسه ششم

بارگذاری نشده

جلسه هفتم

بارگذاری نشده

جلسه هشتم

بارگذاری نشده