توجه داشته باشیدکلاس هاهرشب ساعت 20:00 برگزار می گردد، لذا ثبت نام درهمان روز تا ساعت16:00 صورت می پذیرد و بعد از ساعت ذکرشده به روز آینده موکول خواهدشد.

لطفا سطح مناسب خود را انتخاب نمایید

starter

شما تازه شروع کرده اید

حداقل تعداد برای برگزاری کلاس دو نفرمی باشد

بعداز ثبت نام ساعت بر گزاری کلاس پیامک خواهدشد.
ثبت نام

elementary

سطح شما مقدماتی است

حداقل تعداد برای برگزاری کلاس دو نفرمی باشد

بعداز ثبت نام ساعت بر گزاری کلاس پیامک خواهدشد.
ثبت نام

intermediate

سطح شما متوسط است

حداقل تعداد برای برگزاری کلاس دو نفرمی باشد

بعداز ثبت نام ساعت بر گزاری کلاس پیامک خواهدشد.
ثبت نام

upper-intermediate

سطح شما خوب است

حداقل تعداد برای برگزاری کلاس دو نفرمی باشد

بعداز ثبت نام ساعت بر گزاری کلاس پیامک خواهدشد.
ثبت نام

advanced

سطح شما بسیارخوب است

حداقل تعداد برای برگزاری کلاس دو نفرمی باشد

بعداز ثبت نام ساعت بر گزاری کلاس پیامک خواهدشد.
ثبت نام

upper-advanced

سطح شما عالی است

حداقل تعداد برای برگزاری کلاس دو نفرمی باشد

بعداز ثبت نام ساعت بر گزاری کلاس پیامک خواهدشد.
ثبت نام